Strona główna - Aktualności - SUKCES PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM W SPRAWIE P-KO CZŁONKOM ZARZĄDU SP. Z O.O.

SUKCES PRZED SĄDEM NAJWYŻSZYM W SPRAWIE P-KO CZŁONKOM ZARZĄDU SP. Z O.O.

Adwokaci oraz radcowie prawni kancelarii z sukcesem zakończyli wieloletni spór sądowy pomiędzy Klientem kancelarii (wynajmującym), a członkami zarządu spółki z o.o. (najemcą), w sprawie o zapłatę kwoty ponad 400.000,00 zł. Dochodzone w sprawie roszczenia obejmowały odszkodowanie należne Klientowi kancelarii z tytułu przedwczesnego rozwiązania umowy najmu przez Klienta kancelarii z przyczyn leżących po stronie najemcy, a to z uwagi na zaniechanie prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym lokalu. Wobec bezskuteczności egzekucji z majątku sp. z o.o., podstawę dochodzonych w sprawie roszczeń stanowił art. 299 k.s.h. Argumentacja strony przeciwnej opierała się na stanowisku, iż niedopuszczalnym pozostaje przypisanie odpowiedzialności za zobowiązania spółki z o.o. członkom jej zarządu w oparciu o art. 299 k.s.h., w sytuacji gdy istnienie wierzytelności przeciwko spółce z o.o. nie zostało uprzednio stwierdzone tytułem egzekucyjnym.

Postanowieniem z dnia 26 maja 2022 r. Sąd Najwyższy odmówił przyjęcia do rozpoznania skargi kasacyjnej wywiedzionej przez członków z o.o. od korzystnego dla Klienta kancelarii wyroku Sądu II instancji. Sąd Najwyższy, analogicznie jak uprzednio orzekające w sprawie Sądy obu instancji, w pełni podzielił stanowisko i argumentację prezentowaną przez prawników kancelarii, że w realiach przedmiotowej sprawy zachodziły podstawy do odstąpienia od generalnej zasady stanowiącej, że wierzyciel spółki pozywający członków zarządu sp. z o.o. w oparciu o art. 299 k.s.h. powinien dysponować wydanym przeciwko spółce tytułem egzekucyjnym stwierdzającym istnienie zobowiązania.