Strona główna - Prawo i postępowanie administracyjne

Prawo i postępowanie administracyjne

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie szeroko pojętego prawa administracyjnego oraz reprezentuje Klientów przed organami władzy państwowej i samorządowej, jak również na etapie postępowania przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym. Prawnicy kancelarii świadczą pomoc prawną w zakresie:

  • postępowań umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę oraz innych decyzji towarzyszących rozpoczęciu procesu budowy;
  • postępowań legalizacyjnych w budownictwie oraz postępowań toczących się przed organami nadzoru budowlanego;
  • uzyskania koncesji i zgód wymaganych prawem w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  • uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (pobyt czasowy) lub zezwolenia na osiedlenie się (pobyt stały) w Polsce;
  • uzyskania przez cudzoziemców zezwolenia na pracę w Polsce;
  • reprezentowania Klientów w postępowaniach związanych z uregulowaniem stanu prawnego nieruchomości oraz jej zwrotu;
  • reprezentowania Klientów przed organami skarbowymi w ramach toczących się postępowań;
  • reprezentowania Klientów w postępowaniach wywłaszczeniowych lub realizowanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych;