Strona główna - Prawo zamówień publicznych

Prawo zamówień publicznych

Kancelaria świadczy usługi prawne w zakresie prawa zamówień publicznych dla podmiotów udzielających zamówień, jak i wykonawców uczestniczących w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Zakres świadczonych usług obejmuje między innymi:

  • doradztwo w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych;
  • doradztwo prawne w zakresie przygotowywania i przeprowadzania postępowań przetargowych  oraz konkursów;
  • sporządzanie oceny specyfikacji istotnych warunków zamówienia pod względem jej zgodności z prawem zamówień publicznych;
  • przygotowywanie, opiniowanie projektów umów zawieranych w trybie zamówień publicznych;
  • reprezentowanie w sporach dotyczących zmian umów zawartych w trybie zamówień publicznych;
  • przygotowywanie opinii prawnych związanych z problematyką zamówień publicznych oraz wykonaniem i zmianą umów zawartych w trybie zamówień publicznych;
  • przygotowywanie odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą;
  • przygotowywanie skarg od rozstrzygnięć Krajowej Izby Odwoławczej do sądów powszechnych oraz reprezentowanie w postępowaniach przed sądami powszechnymi;