Strona główna - Spółki i prawo korporacyjne

Spółki i prawo korporacyjne

Świadczenie usług prawnych w zakresie szeroko rozumianego prawa spółek jest jedną z głównych dziedzin prawa, w której od przeszło 20 lat specjalizują się prawnicy kancelarii. Obsługa w tym zakresie obejmuje w przeważającej mierze następujące czynności:

 • tworzenie spółek, oddziałów oraz przedstawicielstw;
 • przygotowywanie umów, aktów założycielskich i statutów spółek;
 • reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych;
 • przygotowywanie, opiniowanie regulaminów organów spółek (zarządów, rad nadzorczych, zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy);
 • przygotowywanie projektów uchwał, protokołów z posiedzeń organów spółek (zarządów, rad nadzorczych);
 • przygotowywanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń;
 • przygotowywanie dokumentów związanych z podwyższeniem, bądź obniżeniem kapitału zakładowego w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach akcyjnych;
 • przeprowadzenie procesu związanego z umorzeniem udziałów i akcji, przymusowym wykupem i odkupem udziałów i akcji;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji, a także innych umów z członkami zarządu oraz osobami z kadry kierowniczej;
 • doradztwo w zakresie przeprowadzenia zmian w umowach i statutach spółek kapitałowych;
 • doradztwo w zakresie łączenia, podziału oraz dokonywania przekształceń w spółkach;
 • przygotowywanie, opiniowanie dokumentów koniecznych do przeprowadzenia procesu łączenia, podziału lub przekształcenia spółek;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów zawieranych między wspólnikami, albo akcjonariuszami;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów dotyczących zakupu i zbycia udziałów/akcji spółek;
 • przygotowanie, opiniowanie, negocjowanie umów dotyczących zakupu i zbycia przedsiębiorstwa, spółki lub ich składników majątkowych;
 • przeprowadzanie procesu związanego z wniesieniem przedsiębiorstwa do spółki tytułem aportu;
 • przygotowywanie procesu restrukturyzacyjnego w spółkach, w tym przeprowadzenie negocjacji ze związkami zawodowymi;
 • prowadzenie bieżącej kompleksowej obsługi korporacyjnej;
 • prowadzenie obsługi prawnej organów spółek kapitałowych;
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa spółek dla pracowników spółek;
 • reprezentowanie wspólników i akcjonariuszy podczas zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń;
 • doradztwo prawne w sporach pomiędzy wspólnikami/akcjonariuszami a spółką;
 • przygotowywanie opinii prawnych, ekspertyz w przedmiocie wykładni obowiązujących przepisów prawa spółek;
 • reprezentowanie zarówno spółek, jak i wspólników w postępowaniach sądowych w sprawach spornych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek;
 • pomoc prawna w likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dokonywanie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, bądź podmiotami likwidowanymi a organami założycielskimi;