Aktualności

Tu znajdziecie Państwo informacje o istotnych zmianach w prawie,
jak interpretować przepisy, nad czym aktualnie pracujemy, jakie projekty
realizujemy oraz jakie są tego wyniki.
31.05 2022
nowa ustawa deweloperska – zmiany w przepisach
W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie tzw. „nowa ustawa deweloperska”, która zmieni zarówno sam proces nabywania nieruchomości lokalowych od dewelopera, jak również rozszerzy katalog...
16.02 2021
Podmiotowe środki dowodowe w postępowaniu o zamówienie publiczne
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych, przez podmiotowe środki dowodowe należy rozumieć środki służące potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, spełniania warunków...
10.02 2021
Uprawnienia pracodawcy względem pracownika w dobie pandemii
W dobie panującej pandemii koronawirusa, pracodawca ma prawo żądać od zatrudnionych dodatkowych informacji, które mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, a także...
08.02 2021
Ubieganie się o udzielenie zamówienia publicznego w ramach konsorcjum
Zgodnie z brzmieniem ustawy prawo zamówień publicznych wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia tworząc tzw. konsorcjum. Zamawiający ma w związku z tym uprawnienie do...
02.02 2021
DOZWOLONE KARY UMOWNE ZA NIETERMINOWE WYPŁATY DLA PODWYKONAWCÓW
W dniu 30 czerwca 2020 r., w sprawie o sygn. akt III CZP 67/19, Sąd Najwyższy powziął uchwałę, zgodnie z treścią której art. 483 § 1 k.c. nie wyłącza dopuszczalności zastrzeżenia kary...