Strona główna - Aktualności - SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

SUKCES PRZED SĄDEM OKRĘGOWYM W RZESZOWIE W SPRAWIE O ZAPŁATĘ

Sąd Okręgowy w Rzeszowie w wydanym wyroku oddalił w całości powództwo o zapłatę kwoty ponad 750.000,00 zł., wytoczone przeciwko Klientowi kancelarii. Strona powodowa domagała się od pozwanej Spółki zwrotu kwoty, jaką wypłaciła bankowi w związku z wygaszeniem hipoteki obciążającej prawo własności nieruchomości wywłaszczonych pod drogi publiczne. Roszczenie zostało oparte na zawartej pomiędzy stronami sporu umowie, na mocy której pozwana Spółka zobowiązała się do darowizny przysługujących jej praw rzeczowych do nieruchomości, na których powstaną drogi publiczne, przed wydaniem decyzji w trybie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. W razie niewykonania tego obowiązku pozwana Spółka zobowiązała się do zwrotu na rzecz strony powodowej kwoty odpowiadającej wysokości odszkodowania, jakie otrzyma z tytułu przejęcia nieruchomości pod budowę dróg publicznych.

Sąd w całości podzielił twierdzenia i zarzuty podniesione przez prawników kancelarii, że wypłacona bankowi kwota nie stanowiła odszkodowania wypłaconego na rzecz inwestora, lecz na rzecz banku, który nie był stroną przedmiotowej umowy.

W wydanym orzeczeniu Sąd podkreślił także, iż w umowie brak jest postanowień na mocy których, pozwana Spółka zobowiązałaby się do refundacji odszkodowań wypłaconych podmiotom trzecim. Sąd wskazał, iż już z literalnego brzmienia umowy wywieść można, iż powództwo jest bezzasadne.

Niezależnie od powyższego, Sąd podzielił również prezentowane przez kancelarię argumenty w zakresie możliwości zrzeczenia się odszkodowania należnego z tytułu przejęcia przez stronę powodową nieruchomości.